Tegemist on baaskoolitusega, mis aitab osalejatel luua ühist arusaama sellest, mis on meeskond ja kuidas see kujuneb, milliseid isikuomadusi tuleks arvestada rollide jaotamisel, millised on koostööoskused ja kuidas neid arendada ja muudest olulistest meeskonnatöö aspektidest. 

Lähtume oma koolitusel Margerison-McCann'i Team Management Systems'i kontseptsioonist. See 1985. aastal loodud meeskonna süsteemne käsitlus on leidnud maailmas laialdast rakendust. Alates 2003 aastast oleme seda edukalt kasutanud ka Eestis.

Kellele: Kursus on mõeldud erinevatele meeskondadele (väikfirma, suure firma osakond, talitus, projektigrupp vm. üksus, sama tasandi juhtidest koosnev juhtimismeeskond või tippjuhtide meeskond)

Koolituse sisu ja vorm

Standardkoolituse kestus on 2 päeva.  Kursuse ettevalmistuse käigus koostame osalejate isiklikud ja meeskondlikud rolliprofiilid.

Teemad
1. päev.

- Häälestus koolituseks ja õpieesmärkide sõnastamine
- Koostöö alus - üksteise aktsepteerimine ja kontakti loomine. 
- Grupi arengudünaamika (K. Lewini jt. põhjal) ja selle seos grupi tootlikkuse, liikmete rahulolu ja juhitavusega.
- Meeskonna tunnused.
- Meeskonna arengut mõjutavad faktorid.
- Team Management Systems. Efektiivse meeskonna mudel. Millistele küsimustele peaksid kõik meeskonnaliikmed suutma vastata?
- Meeskonnatöö funktsioonid.
- Inimestevahelised erinevused meeskonnas, neis peituv ressurss – erinevad tööeelistused ja neist lähtuvad rollid.
- Meeskonnaliikmete ja kogu meeskonna rolliprofiil.
- Kogemusõpe – meeskonnaülesanded looduses või auditooriumis. Tagasiside ja tulemuste analüüs rollieelistuste põhjal.
- Meeskonnaliikmete positiivne tagasiside üksteisele.
- Päeva kokkuvõte.

2. päev.

- Esimese päeva reflekteerimine. Kommentaarid ja küsimused.
- Meeskonda ühendavad oskused: suhtlemis- ja probleemilahendusoskused, tööjaotuse ja -korraldusega seotud oskused, liidrioskused.
- Kuidas need oskused avalduvad, kuidas neid hinnata  ja arendada.
- Meeskonna enesehindamine.
- Kogemusõpe - meeskonnaülesanded looduses või auditooriumis. Tagasiside ja tulemuste analüüs koostööoskuste põhjal.
- Teooriast praktikasse - tööks vajaliku informatsiooni vahetamine meeskonnaliikmete vahel.
- Meeskonna  arenguülesande püstitamine. Meeskondlik kokkulepe.
- Koolituse kokkuvõte ja tagasiside.

Koolitusmeetoditeks on lühiloengud, juhitud arutelud, individuaalne- ja grupianalüüs ning kogemusõpe - meeskonnaülesannete lahendamine koos tagasisidega. Kuna kursus toimub organisatsiooni sisekoolitusena, saame koolitusprogrammi kavandades arvestada tellija vajadusi ja tingimusi.

Kursuse tulemusena õpitakse nägema ja mõistma grupi arengu ja meeskonna toimimise objektiivseid seaduspärasusi, rakendama meeskonna arengu suunamiseks efektiivseid meetodeid, teadvustama juhi ja iga grupiliikme osa meeskonna kujunemisprotsessis ning hindama oma meeskonna hetkeseisu ning arenguvajadusi.